پنج‌شنبه 10 دی 1394

پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است...

حق من این نبود...